กฎหมายปกครองไทย / ภูมิภาคและท้องถิ่น / หนังสือ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. คู่มือการกำกับดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นในหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ. กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2541.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 2531. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหาราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.. 2522. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.. 2528. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. 2542. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.. 2498. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.   รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.. 2495. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. 2540. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง. รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2543.
กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: สามลดา, 2551.
โกวิทย์ พวงงาม. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่น : ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.
โกวิทย์ พวงงาม (บรรณาธิการ). ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2550.
โกวิทย์ พวงงาม. ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส. กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553.
โกวิทย์ พวงงาม. มิติใหม่การปกครองท้องถิ่น : วิสัยทัศน์กระจายอำนาจและการบริหารงานท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2549.
โกวิทย์ พวงงาม. อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนา สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความเข้มแข็ง . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
โกวิทย์ พวงงาม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : ปรับวิธีคิด เพิ่มความสามารถและพลังสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
โกวิท พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
ชัยวงค์ วุฒิมานานนท์ และคณะ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2539.
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น. พระนคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2510.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520.
ดำรง ลัทธิพิพัฒน์. “การพัฒนาการเมืองในท้องถิ่น” ในทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508.
ดีสิน กุสสลานุภาพ. รูปแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาพึงประสงค์ : ศึกษาความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเองโดยเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง. ความล้มเหลวของเทศบาลไทย. เชียงราย: อินเตอร์พริ้นท์, 2552.
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์บทเรียน 3 กรณีศึกษา. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป.
ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบและความเป็นไปได้. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
ธรรมรังสี วรรณโก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
ธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์. การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
ธีระพล อรุณะกสิกรและคณะ รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.   รายงานการวิจัย เรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสองนคร ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่องทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ และแก้วคำ ไกรสรพงษ์. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
บูฆอรี ยีหมะ. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535.
ประทีป กีรติเรขา. การกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. 2542. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
ประหยัด หงษ์ทองคำ . การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2526.
ประหยัด หงษ์ทองคำ และคณะ. สมรรถนะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : บทบาทของเทศบาลและสุขาภิบาล. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.
พนม เอื่ยมประยูร. “หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะที่เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ” ในอาจาริยบูชาแด่ ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
พรชัย รัศมีแพทย์. หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2550.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. โครงสร้างอำนาจท้องถิ่น : ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552.
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2552.
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : ดับเบิ้ลนายน์, 2542.
มณเฑียร เจริญผล. การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2531.
วิจิตร ศรีสอ้าน. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2546.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545.
วีระศักดิ์ เครือเทพ. คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546.
วุฒิสาร ตันไชย. ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
วุฒิสาร ตันไชย และธีรพรรณ ใจมั่น. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คดีทางปกครอง . นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2546.
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ทำเนียบข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย , 2539.
สนธิ์ บางยี่ขัน. การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2543.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2540.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. “ข้อความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกำกับทางปกครอง” ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. กรุงเทพฯ : พี.เค.พรินติ้งเฮ้าส์, 2531.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539.
สมคิด เลิศไพฑูรย์.   รายงานการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. “รัฐธรรมนูญไทยกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่น” ในรวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2533.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ... องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.. 2540. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การแบ่งส่วนราชการ พ..2545 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2545
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. รายงานการวิจัย เรื่องความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. 2548. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
สุกิจ จุลละนันท์. “การบริหารราชการระดับจังหวัด” ในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพฯ : เท็กช์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2543.
เสน่ห์ จุ้ยโต. “ระบบการเมืองกับการบริหารการปกครองท้องถิ่น” ในการบริหารการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
อนันตชัย นาระถี. คู่มือกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2552.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.   รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล. รายงานการศึกษา เรื่องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษาจากคดีปกครองในศาลปกครอง. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และคณะ. คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. องค์การที่เป็นทางการ : กรณีผู้ว่าฯ CEO. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.