กฎหมายปกครองไทย / การกระจายอำนาจ / บทความ
ธเนศวร์ เจริญเมือง. รัฐไทย : รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2547) หน้า 5-15.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2553) หน้า 5 – 16.
สโรช สันตะพันธุ์. ปัญหาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การถ่ายโอนสถานศึกษา. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2549 .
สำอาง ทองสกุล. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนหลักการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รัฐสภาสาร. ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2553) หน้า 73 – 84.