กฎหมายปกครอง / การกระจายอำนาจ / หนังสือ
Thawilwadee Bureekul. Community Participation in Decentralization in Thailand. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
โกวิทย์ พวงงาม. การกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
โกวิทย์ พวงงาม. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ และคณะ. การกระจายอำนาจการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสู่องค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2540.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช . เทศบาลในบริบท : การกระจายอำนาจแห่งยุคสมัย. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538.
ชำนาญ ยุวบูรณ์. การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจทางปกครองของกฎหมายไทย. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2503.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). ก้าว (ไม่) พ้นประชานิยม : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ตระกูล มีชัย. การกระจายอำนาจ. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538.
ประยงค์ เต็มชวาลา. การกระจายอำนาจ : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปงานสาธารณสุขไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง, 2540.
ประเวศ วะสี. ประชาคมตำบล : ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพฯ : มติชน , 2541.
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รวมบทความวิชาการ 100 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ไทย: ..2542-2543. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ลิขิต ธีรเวคิน. การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์. สิทธิชุมชน : การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536.
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2546.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา. การกระจายอำนาจทาง การคลังเพื่อขับเคลื่อนบริการทางสังคมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทสรุปผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
สังศิต พิริยะรังสรรค์ . กระจายอำนาจอย่างไร สร้างประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. Framework to Assess Communities’ Political Participation in the Context of Decentralization: Lessons Learnt from Three Case Studies. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
สุปราณี จันทรัตนวงศ์. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ..2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. ประชาธิปไตยสองระดับ : ความคิดชี้นำ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2542.
อมร จันทรสมบูรณ์. “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพียงใด” ในประมวลพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายปกครองเพียงใด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.