กฎหมายปกครองไทย / อื่นๆ / บทความ
Somsak Nawatrakilpisut.   La protection des donneés personnelles dans le secteur privé eu droit positif thaïlandais วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2547) หน้า 598 - 612.
Suppawat Singsuwong.   La protection des données personnelles en droit thaïlandais: état des lieux et perspectives. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 353 - 374.
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการในการปฏิบัติราชการ. จุลนิติ.   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2553) หน้า 44 - 57.
เชาวนะ ไตรมาศ. การนำระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคนและองค์กร. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 5 เล่มที่ 15 (กันยายน - ธันวาคม 2546).
เชาวนะ ไตรมาศ. จังหวัดบูรณาการ : จากจังหวัดอาณานิคมสู่จังหวัดอนุรัฐ. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 23 สิงหาคม 2547.
กมล โสตถิโภคา.   การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกบุคคลจากการเวนคืนตามกฎหมายไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า 64 - 110.
กองบรรณาธิการจุลนิติ. เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553) หน้า 1 - 2.
กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์.   การปฏิรูปกฎหมายของไทย. รัฐสภาสาร. ปีที่ 53 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2548) หน้า 52 - 70.
คณิน บุญสุวรรณ. รวมพลังทั้งสี่ สู่วิถี “ธรรมมาภิบาล”. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 5 เล่มที่ 14 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2546).
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. แนวความคิดและหลักการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2547) หน้า 653 - 683.
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2547) หน้า 627 - 652.
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย: ปัจจุบันและอนาคต. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2547) หน้า 613 - 626.
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล. การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 22 ตอนที่ 3.
นวพร เรืองสกุล. คิดใหม่เรื่องไอทีวี. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 117 - 122.
บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์. ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543) หน้า 1 - 10.
บรรเจิด สิงคะเนติ.   ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของหน่วยงานของรัฐในการฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543) หน้า 11 - 19.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์. ปัญหาการบังคับคดีปกครองตามกฎหมายไทยและแนวทางแก้ไขโดยเทียบเคียงกับกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 311 - 336.
ปฐมาภรณ์ ปัตตพงศ์.   ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543).
พันโท อเนก ยมจินดา. การเปิดเผยเวชระเบียนกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2546).
มานิตย์ จุมปา.   การตีความกฎหมายกรณีการห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์บุหรี่ ณ จุดขาย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2548) หน้า 407 - 438.
วรัชยา ศิริวัฒน์. มีอะไรใหม่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551. รัฐสภาสาร. ปีที่ 57 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2552) หน้า 93 - 107.
วิจิตรา วิเชียรชม.   เสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2551) หน้า 25 - 46.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “องค์การมหาชนอิสระ” . วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2532).
สมชัย วัฒนการุณ.   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอเฉพาะราย (ตอนที่ 1). รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 290 - 307.
สมชัย วัฒนการุณ.   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอเฉพาะราย (ตอนที่ 2). รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 308 - 346.
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 5 เล่มที่ 15 (กันยายน - ธันวาคม 2546).
สุรพล นิติไกรพจน์. ปฏิรูปราชการ : ไม่มีปัญหา อย่าเป็นห่วง อย่างมายุ่ง : จริงหรือ?. วารสารรพี’ 45. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.