กฎหมายปกครองไทย / อื่นๆ / หนังสือ
จุมพล หนิมพานิช. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของ อำนาจรัฐและอำนาจการเมือง. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2545.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร., 2549.
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) ..2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตราและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ..2545. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2546.
ธงทอง จันทรางศุ และคนอื่นๆ. รายงานการวิจัย เรื่องจรรณยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส - ไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
บุญคง เพชรดาวรุ่ง. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานวิจัยคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัยของข้าราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.. 2540. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547.
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.   สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.. 2544 - .. 2545. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สาระสำคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่. กรุงเทพฯ: กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ., 2550.
สำนักงานศาลปกครอง. ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ.. 2545. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การแบ่งส่วนราชการ พ..2545 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา กรุงเทพฯ : ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545.
สุชาติ เวโรจน์ กฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
สุธีรา สิทธิภิญโญ ปัญหาการสั่งรับคำฟ้องคดีปกครอง กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
สุนทรี สุภาสงวน. หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส(บรรณาธิการ). การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน สุขภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 ... สุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม - ตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 ... สุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เอกวิทย์ มณีธร. ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย, 2551.