กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / ทฤษฎี / บทความ
Gandreau,Stéphanie “La théorie de l’apparence en droit ad,inistratif : vertus et risques de l’importance d’une tradition de Common Law” REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (rfda), Nº2 (Mars-Avril 2005) : P 319-356  
Jean-Claude Venezia.   การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย. วารสารวิชาการศาลปกครอง และ รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครองภาค สารบัญญัติ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2546) หน้า 1-13 และ กรุงเทพฯ :สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 409 - 419.
Jean-Claude Venezia.    Le renforcement du controle de lalegalite. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2546) หน้า 14-23.
Moliner-Dubost,Marianne “Requiem pour le principe d’incessibilité des autorisations administratives” L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) , Nº39 (15 Novembre 2004) :P 2141-2144
MOUZOURAKI,Paraskevi “Le principe de confiance légitime en droit administratif hellénique” REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (rfda), Nº1 (Janvier-Fé2005) : P 143-152  
René HOSTIOU .   Exception d’illégalité et droit à unrecours effectif www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2548.
Stahl,Jacques-Henri  W Wprincipe de légalité et stabilité des situations juridiques (ã propos des déde recours contentieux régis par la loi du 12 Avril 2000) REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (rfda), Nº5 (Septembre-Octobre 2004) : P.890-894  
Yolka,Phillippe, “La bonne administration de la justice : une notion fonctionnelle? ” L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), Nº5 (5-7 février 2005) : P.233-235
ชาญชัย แสวงศักดิ์. อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 2 (สิงหาคม 2538).
ชาญชัย แสวงศักดิ์และคณะ. อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 3 ตอน 3 (ธันวาคม 2527).
ชาญชัย แสวงศักดิ์และคณะ. อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 4 ตอน 1 (เมษายน 2528).
ชาญชัย แสวงศักดิ์และคณะ. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 2 (สิงหาคม 2530).
บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์.   หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543) หน้า 166 - 197.
บุบผา อัครพิมาน.   หลักกฎหมายทั่วไป. วารสารวิชาการศาลปกครอง และ รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2548) และ กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 1 - 25.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. หลักกฎหมายปกครองทั่วไป : ทางออกในการอุดช่องว่างกฎหมายปกครองไทย. www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 18 กันยายน 2548         
พนม เอี่ยมประยูร. หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทางเพลิงศพ ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 .
วรรณชัย บุญบำรุง.   หลักทั่วไปของการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง ปีที่ 19 ตอนที่ 3 (ธันวาคม 2543) หน้า 29 - 59.
วรวุฒิ ทวาทศิน.   กฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสกับระบบกฎหมายจารีตประเพณี. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547, หน้า 490 - 554.