กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / ทฤษฎี / หนังสือ
FrierPierre – Laurent. Precis de Droit Administratif Montchrestien, 2003.
Georges, Phillippe et Siat, Guy. Droit Public. Sirey, 2004.
Guettier, Christophe. Droit Administratif. Montchrestien, 2000.
Maillot, Jean – Marc. La Theorie Administrativiste des Principes Genereaux du Droit Continuite et Modernite. Dalloz, 2003.
Moreau, Jacques. Droit Public : tome 2 Droit Administratif. Economica, 1995.
Petit, Jacques. Les Conflits de Lois dans le Temps en Droit Public Interne. L.G.D.J., 2002.
กรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม (เรียบเรียงและรวบรวม). การปกครองและกฎหมายที่ใช้ในอินโดจีนฝรั่งเศส. พระนคร: กรมอัยการ, 2484.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. อิทธิพลของฝรั่งเศส : ในการปฏิรูปกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
ยงยุทธ อนุกูล (ผู้แปล). หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2547.
อมร จันทรสมบูรณ์. “คำแปลกฎหมายปกครองฝรั่งเศส” จากหนังสือ The French Administrative Law, Brown &Gamer. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัดสำเนา), ม.ป.ป.
อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. เอกสิทธิของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2531.