กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / วิทยานิพนธ์
เอกพงษ์ ตั้งวิชาชาญ.   ความเป็นโมฆะของคำสั่งทางปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.