กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / หนังสือ
บุบผา อัครพิมาน. สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย. กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545.