กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / ดุลพินิจ / บทความ
Delaunary,Bénédicte “Les limites aux recours contre les décision de la Commission nationale du débat public”   L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) ,  Nº38 (8 Novembre 2004) :P2100-2103
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 8 (2532).