กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / ภูมิภาคและท้องถิ่น / หนังสือ
Burrus, Bernie R. Administrative Law and Local Government. William S .Hein, 1982
ชาญชัย แสวงศักดิ์. อำนาจรัฐในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวความคิดและหลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2533.
ชิต นิลพานิช และวิบูลย์ ตุลยายน. การปกครองท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เสนอที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 พฤศจิกายน 2533). กรุงเทพฯ : สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2533.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2544.
นิยม รัฐอมฤต และคณะ. การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ , 2545.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น, 2543.
สมาน รังสิโยกฤษฏ์. การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ : สหราชอาณาจักร, สวีเดน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ไทย กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2543.