กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / การกระจายอำนาจ / หนังสือ
Alvergne,Christel et Musso,pierre. Les Grands Textes de l’Amenagement du Territoire et de la Décentralisation. Paris: La Documentation Francaise, 2003.
Ministere des affaires etrangeres. Cooperation entre la France et la Thailande dans le domaine de la decentralisation et de l amenagement du territoire. Paris: GERPA, 1994.
Touvet, Laurent. Les grands arrets du droit de la decentralization. Paris: Dalloz, 2001.
อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. “ระบบกระจายอำนาจของฝรั่งเศส” ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เสนอที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 พฤศจิกายน 2533). กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2533.