กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / อื่นๆ / บทความ
Adrien, Jean - Michel. Responsabilité sans faute du fait de l’intervention de décisions administratives légales. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA).  N°16 (25 Avril 2005): P. 891 - 892.
Cassia, Paul. La combinaison du référé suspension et du recours administratif préalable obligatoire. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº22 (13 Juin 2005): P. 1242 - 1247.
Courtage, GIE Axa. Une responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA).  N° 12 (28 Mars 2005): P. 663 - 666.
Dewailly, Stéphane. Responsabilité pour faute de la commune du fait de l’adsence de publication d’une ordennance d’expropriation. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº9 (9-17 Mars 2005): P. 497 - 499.
Favret, Jean - Marc. La < >administrative”. REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (RFDA). Nº5 (Septembre - Octobre 2004): P. 943 - 952. 
Givord, Laurent. La rédaction des ordonnances de référé suspension est simplifiée. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº5 (5-7 Février 2005): P. 271 - 273.
Guettier , Christophe. Du droit de la respensabilité administrative dans ses rapports avec la notion de risque. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº27 (18 Juillet 2005): P. 1499 - 1535.
Hul, Sylvain. Le contrôle du juge des référé précontractuels sur les capacités d’un candidat à une délégation de service public. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº42 (6 Décembre 2004): P. 2338 - 2339.
Hul, Sylvain. Référé provision et principe du contradictoire: l’urgence ne justifie pas tout. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº41 (29 Novembre 2004): P. 2288 - 2289.
Jean - Claude Venezia. La reforme des procedures d’urgence. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 63 - 94.
Jean - Claude Venezia. Le developpement de la responsabilite sans faute de l’administration. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 33 - 37.
Jean - Claude Venezia. การปฏิรูปวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 54 - 62.
Jean - Claude Venezia.   การพัฒนาเรื่องความรับผิดของฝ่ายปกครองในกรณีที่ไม่มีความผิด. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 24 - 32.
Jean MASSOT. สิทธิการฟ้องคดีปกครองและอายุความการฟ้องคดีตามกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2545) หน้า 144 - 157.
Jean-Claude Venezia.   การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อเอกชน. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2546) หน้า 95 - 125.
Marchesini, Grégory A propos de la compétence du juge ad,inistratif de l’urgence : l’application de l’article L.522-3 du code de justice administrative dans le contentieux de la voie de fait. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº30 (12 Septembre 2005): P. 1663 - 1671.
Mlle Célia VEROT.   การทุเลาการบังคับ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 263 - 274.
Mlle Célia VEROT.   ผลของคำพิพากษา. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 283 - 292.
Mlle Célia VEROT.   อำนาจของตุลาการศาลปกครองในการแสวงหาข้อเท็จจริง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 237 - 246.
Patrick Le LOUARN.   กฎหมายฝรั่งเศสกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 511 - 541.
Pellissier, Gilles Un nouveau cas de faute lourde en matière de responsabilité de l’Etat. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº28 (1 Août 2005): P. 1565 - 1568.
Quino, M. Le Conseil d’Etat renforce la protection des agents publics contre les accidents subis en mission. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº4 (31 Janvier 2005): P. 189 - 190.
René HOSTIOU.   La Cour européenne des droits de l’homme condamne la théorie de l’expropriation indirecte. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549.
René HOSTIOU.   Une tentative de “conventionnalisation” du Code de l’expropriation. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548.
René HOSTIOU.   กฎหมายเวนคืนของประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครองภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 359 - 369.
René HOSTIOU. การไต่สวนสาธารณะ (การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการจัดทำประชาพิจารณ์. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 497 - 510.
Rolin,Frédéric Le coût du retard «à juger devant les juridictions administratives : l’arrêt qui valait un milliard d’euros. L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº39 (15 Novembre 2004): P. 2145 - 2147.
Schwartz, Bernard and Corrada, Roberto L. Administrative Law: A Casebook.   Aspen Law & Business. 5/2001
Séners, François. La responsabilité est - elle soluble dans l’indemnité. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº8 (8-28 Février 2005): P. 443 - 445.
STAHL, Jacques - Henri. Contrôle de cassation et recours pour excès de pouvoir. REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (RFDA). Nº3 (Mai - Juin 2005): P. 557 - 564.
STAHL, Jacques - Henri. Le référé conservatoire,complément du référé-suspension. REVUE FRANÇAIS DE DROIT ADMINISTRATIF (RFDA). Nº 6 (Novembre - Décembre 2004): P. 1170 - 1178.
Von Plauen, Frédérique Brocal. La responsabilité de l’Etat et le risque alimentaire et sanitaire : entre prévention et précaution. L’actualité Juridique Droit Administratif (AJDA). Nº10 (14 Mars 2005): P 530 - 540.
เจตน์ สถาวรศีลพร.   สถาบันข้าราชการกับระบบวินัยและการลงโทษทางวินัย : ประสบการณ์ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 62 - 93.
ไชยเดช ตันติเวส. การจัดทำบันทึกเจ้าของสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวน. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 259 - 262.
กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม.   La France: Le pays où la rue joue le rôle important (เสียงเรียกร้องจากท้องถนน). www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 16 เมษายน 2549.
ชวาลา จันทรจนา. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลของฝรั่งเศส: ศาสตร์ในการระงับข้อพิพาทโดยสันติ. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2545) หน้า 25 - 30.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการฟ้องคดีในเรื่องการสอบและการวัดผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามหลักกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง. ปีที่ 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543) หน้า 156 - 165.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 30 มิถุนายน 2546.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.   ปัญหาการบังคับคดีปกครองตามกฎหมายไทยและแนวทางแก้ไขโดยเทียบเคียงกับกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 311 - 336.
บุญอนันต์ วรรณพานิชย์. อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 159 - 180.
บุบผา อัครพิมาน.   เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่นๆ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 193 - 206.
บุบผา อัครพิมาน.   เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,หน้า 188 - 204.
บุบผา อัครพิมาน.   การลงโทษข้าราชการกับการปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกมาภายหลัง และมีบทลงโทษเบากว่า : กรณีศึกษาของระบบฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 50 - 61.
บุบผา อัครพิมาน.   คำวินิจฉัยและข้อสังเกตในคดีเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครองภาค สารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 335 - 358.
บุบผา อัครพิมาน.   ผลของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 1 - 18.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์.   ตุลาการศาลปกครองกับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (ตามหลัก équité) www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2549.
ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์. มาตรการก่อนการพิพากษาในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 23 กรกฎาคม 2548.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองฝรั่งเศสเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 147 - 158.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการในประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 1 - 12.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   สิทธิในข้อมูลข่าวสารและหลักความโปร่งใสในทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 481 - 496.
ยงยุทธ อนุกูล.   แนวทางการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองกับศาลยุติธรรมกรณีคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 137 - 146.
ยงยุทธ อนุกูล. หลักกฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์. วารสารวิชาการศาลปกครอง. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2547) หน้า 131 - 171.
วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์. องค์กรปกครองอิสระของฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2544).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. เขต (Arrondissement) ในเมืองปารีส ลียอง และมาร์เซย์ของฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2538).