กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / อื่นๆ / หนังสือ
- La Fonction Publique de l’Etat    La Documentation Francaise 2003
Adda,Joelle Demouveaux,Jean-Pierre  Les pouvoires de Police de Maire   Berger-Levrault 2/2003
Berbari,Mireille  La Pratique des Référés Contractuels    Le Moniteur 2004
Broyelle,Camille  La responsabilité de l’Etat du fait des Lois  L.G.D.J. 2000 
Cassia,Paul  Les Référés Administratifs d’Urgence    L.G.D.J. 2003
Chabanol,Daniel   Code de Justice Administratiive    Le moniteur 2004
Conseil D’Etat  Les Pouvoirs de L’Administration dans le Domaine des Sanctions    La Documentation Francaise 1995
Deguergue,Maryse  Procédure Administrative Contentieuse    Montchrestien 2003
Einaudi,Tania  L’Obligation d’informer dans le Procès Administratif    L.G.D.J. 2002
Emery,Carl  Administrative Law : Legal Challenges to Official  Action   Sweet&Maxwell  1999
Guillaume,HenriDureau ,Guillaume et Silvent ,Franck  Gestion Publique : l’Etat et la Performance    Dalloz 2002
Hollande,Alain  L’Arbitrage et la Médiation    Presses Universitaires de France 2003
Le Berre,Hugues  Droit du Contentieux Administratif     ellipses 2002
Rouquette,Remi  Petit Traité du Procès Administratif    Dalloz 2003
Sudre,Frederic et Picheral,Caroline  La Diffusion du Modele Europeen du Procès Equitable    La Documentation Francaise 2003
Thouroude,Jean-Jacques  Pratique du Contentieux Administratif    Le Moniteur 2/2002
Van Lang,Agathe Gondouin,Genevieve et Inserguet-Brisset,Veronique  Dictionnaire de Droit Administratif    Armand Colin 3/2002
Wachsmann,Patrick Le Nouveau Juge Administratif des Référés Réflexions sur la Réforme Opérée par la loi du 30 juin 2000   Presses Universitaires de Strasbourg 2002
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ.  รายงานการวิจัย เรื่องทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส - ไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.