บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายป้องกันการผูกขาด / ต่างประเทศ / บทความ
บันลือ คงจันทร์. วิวัฒนาการของกฎหมายอังกฤษว่าด้วยการควบคุมการผูกขาด การปฏิบัติมิชอบทางการค้าและการค้ากำไรเกินควร. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2526).
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กฎหมายป้องกันการจำกัดการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2531).
ปิยพันธุ์ อุดมศิลป์. มาตรการป้องกันการผูกขาดในทางการค้าของประชาคมยุโรป. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2536) .