บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายป้องกันการผูกขาด / ต่างประเทศ / หนังสือ
ศุภัช ศุภชลาศัย. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542.