บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายป้องกันการผูกขาด / ไทย / วิทยานิพนธ์
กวี เปรมรัตนชัย. การเลือกปฏิบัติด้านราคาอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541.
คมกริช พรรนประเทศ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบวงจรรวม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
จิดานันท์ รักษ์คิด. การจำกัดการแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม : องค์ประกอบและเงื่อนไขในการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ..2522 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513.
นภาพร แดดภู่. การกำหนดราคาขายปลีก : ข้อจำกัดการแข่งขันตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 .
นลินธร ชาติศิริ. การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2543 .
ประพจน์ คณาวิทยา. ประสิทธิภาพและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ การกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 .
ประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับปัญหาการผูกขาดทางการค้า. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 .
ผาสุก เจริญเกียรติ. ความรับผิดทางแพ่ง กรณีละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 .
พีระ พวงมาลา. อุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยกับกฎหมายปัองกันการผูกขาด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 .
วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์. การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการป้องกันการผูกขาดในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 .
ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค. ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายปัองกันการผูกขาด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 .
สุเมธ นาควโรดม. การขออนุญาตกระทำการจำกัดการแข่งขัน : ศึกษากรณีการห้ามมิให้ ทำธุรกิจกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2550.
อัจฉรา อาธารมาศ ข้อสัญญาและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า : ศึกษากรณีสัญญาระหว่างผู้ค้าปลีกรายใหญ่กับผู้ผลิตรายย่อย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 .