บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายป้องกันการผูกขาด / ไทย / บทความ
จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก. กฎหมายป้องกันการผูกขาดกับกิจการโทรคมนาคม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2536) .
ไชยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการจำกัดทางธุรกิจการค้า. วารสารกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2521).
ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา. การผูกขาดและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 .
ไพศาล กุมาลย์วิสัย. กฎหมายควบคุมการผูกขาดตัดตอน. วารสารนิติศาสตร์ เล่ม 1 ตอน 1 (กรกฎาคม 2512) .
สรวิศ ลิมปรังษี. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ปัญหาเกี่ยวกับการร่วมกันกำหนดราคาและปริมาณสินค้า. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2543).
สุกัญญา นิธังกร. ผู้บริโภคกับตลาดสินค้าที่มีการผูกขาด. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2521) .
สุธีร์ ศุภนิตย์. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้าและธุรกิจของประเทศ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2529) .
สุธีร์ ศุภนิตย์. การใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2534) .