บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายป้องกันการผูกขาด / ไทย / หนังสือ
กรมการค้าภายใน. กฎหมายป้องกันการผูกขาดทิศทางที่ควรจะเป็น. กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2534.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. กลุ่มทุนนิยมผูกขาดในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ปุถุชน, ม.ป.ป.
นันทนา กปิลกาญจน์. ผลกระทบของระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มีต่อสังคมเกษตรกรรมไทย : สมัยอยุธยาจนถึงสนธิสัญญาเบาริ่ง พ..2398. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2534.
ภูวดล ทรงประเสริฐ. ทุนสิงคโปร์ : การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
มีพาศน์ โปตระนันทน์. วิชากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) และผลดีผลเสียของการจำกัดการแข่งขันโดยเสรีอย่างแท้จริง. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552.
รำไพ อุดมไพจิตรกุล. ระบบประมูลผูกขาดภาษีอากร. มหาสารคาม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยอีสานเหนือ - มหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532.
ศักดา ธนิตกุล. คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.. 2542. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553 
ศุภัช ศุภชลาศัย. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542.
เศรษฐสยาม. การผูกขาดเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: ปุยฝ้าย, 2524.
สมประสงค์ โกศลบุญ. ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.. 2542 ต่อการแข่งขันทางธุรกิจของเอกชนไทย: กรณีศึกษาธุรกิจเบียร์. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2522.
สรวิศ ลิมปรังษี. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา: ฉบับรวมบทความ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
สุธีร์ ศุภนิตย์. หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
สุภา ศิริมานนท์. การผูกขาดเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพประทานพร , 2524.