บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายเกษตร / ต่างประเทศ / บทความ
  จับตา! ฟาร์มบิลล์...ฝันร้ายเกษตรโลก. วารสารธุรกิจก้าวหน้า. ปีที่ 15 ฉบับที่ 169 (25 กันยายน - 25 ตุลาคม 2545) หน้า 48 - 56.
กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ. รัฐบัญญัติการเกษตรสหรัฐฯในปี 1985. วารสารกฎหมายปกครอง. เล่ม 4 ตอน 3 (ธันวาคม 2528).
กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์. ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นและการรับรองมาตรฐาน. วารสารผู้ส่งออก. ปีที่ 22 ฉบับที่ 511(ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2551) หน้า 50 - 54.
พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ. กฎหมายการเกษตรสหรัฐ 2002: ผลกระทบและปัญหาต่อการเกษตรไทย. วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร. ปีที่ 48 ฉบับที่ 548 (กรกฎาคม 2545)หน้า 2 - 5.
วรลักษณ์ สงวนแก้ว. กฎหมายการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา. จุลนิติ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2549) หน้า 105 - 109.
สำนักเจรจาการค้าทวิภาคี. ร่างกฎหมายการเกษตรของสหรัฐฯ ฉบับใหม่. วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์. ปีที่ 32 ฉบับที่ 289 (กันยายน - ตุลาคม 2544) หน้า 8 - 10.
สุนทร ตันมันทอง. เกษตรกรอเมริกันกับการลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร. จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลก. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2549) หน้า 39 - 41.