บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายเกษตร / ต่างประเทศ / หนังสือ
กองเศรษฐกิจการเกษตร. การค้าภาคเกษตรกรรมในตลาดต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2519.
คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา. กฎหมายการเกษตรสหรัฐฯ. กรงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา, 2545.
ลีนา พงษ์พฤกษา และคนอื่นๆ. นโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรปกับการเจรจาเกษตรรอบใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2542.
ศิริพร วัชชวัลคุ. การเปิดเสรีทางการค้ากับการปรับตัวของเกษตรกรญี่ปุ่นและบทบาทของรัฐ. กรุงเทพฯ: โครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น, 2548.
สำราญ ชูดวงเงิน. การศึกษาทางการเกษตรและขบวนการสหกรณ์การเกษตรในญี่ปุ่นจากสายตาคนไทย. ม.ป.ท.: สหภาพสหกรณ์การเกษตรกลาง (เซนจู) สถาบันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรภาคพื้นเอเชีย, 2523.
สุวินัย ภรณวลัย (ผู้แปล). การเกษตรญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : โครงการแปลไทย - ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530.
โสภิณ ทองปาน. นโยบายเกษตรอเมริกา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี. สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น เกษตรกร และนักการเมือง: ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: โครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น, 2548.