บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายเกษตร / ไทย / วิทยานิพนธ์
กิจจา สมะวรรธนะ. มาตรการทางกฎหมายในการสงวนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
จเร จารุวังสันติ. การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
ฉาดฉาน นิลกำแหง.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของประชาชนในเขตป่าสงวน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
ชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม.  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตเทศบาล.   วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
ฐานันดร กิตติวงศากูล. กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับยางพารา : ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เทียมทับ อุณหะสุวรรณ์. การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
ธรรมรังสี วรรณโก. ระบบการจัดการที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
ธวัชชัย บุญแก้ววรรณ. การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
นราชูวงศ์ โลกะกะลิน. นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน:กรณีศึกษาพื้นที่ป่าไม้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ประเสริฐ เอมรื่น. ปัญหาทางกฎหมายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ปิยะรัตน์ ตัณฑศรี. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองที่ดินที่เกษตรกรได้รับมาจากเช่าซื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
พรทิพย์ จุลมูล. การออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ. รูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
ภาณุพันธ์ ชัยรัต. ปัญหาการใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนองนโยบายที่ดินแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
มัลลิกา มันตเสถียร. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
มาโรจน์ ขจรไพศาล. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทำประโยชน์ในที่ดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เยาวนุช วิยากรณ์. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
วัลลยา โกศลกิตย์. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถมที่ในทะเล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
วีระศักดิ์ วิไลสรการ. ปัญหาทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ศยามล ไกยูรวงศ์. ปัญหาทางกฎหมายและนโยบายของการใช้อำนาจรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินในเขตป่า. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
ศักดิ์ณรงค์ มงคล. ข้อพิจารณาทางกฎหมายในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
สมพรทิพย์ สุขวโรดม. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.. 2511: ศึกษากรณีการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
สมมาศ ภู่ทรัพย์มี. ... กับการพัฒนาชนบทไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว. ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับราชพัสดุ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
สรายุทธ์ เตชะวุฒิพันธุ์. แนวความคิดทางกฎหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
สอาด หอมมณี. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
สุนทรียา เหมือนพะวงค์. การใช้และการคุ้มครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เสนีย์ ไชยวุฒิ. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
อรทัย อุโฆสิตกุล. ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
อาภีพรรณ ฉวีรัตน์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
อำนาจ อาดำ.  ปัญหาและมาตรการแก้ไขการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์.   วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของเอกชน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เอกพล ยวงนาค.  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน.   วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.