บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายเกษตร / ไทย / บทความ
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. ปัญหาการถือครองที่ดินเกษตรกรรมฯ. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2523).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. การปฏิรูปที่ดิน: กฎหมายจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2523).
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. ปัญหาที่ดินมือเปล่า. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2539).
ไชยยศ เหมะรัชตะ. ที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2530).
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ภาษีที่ดินและมรดก. จุลนิติ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2552) หน้า 126 - 129.
ประเสริฐ สุดใหม่. 11 ปี แห่งการรอคอย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้แล้ว. จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551) หน้า 151 - 152.
พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. ตัวจักรกลที่ขาดหายไปจากระบบกฎหมายอันเกี่ยวด้วยเกษตรกรรม. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2519).
ภาสกร ชุณหอุไร. ที่ดินต้องห้ามในการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2538).
ภาสกร ชุณหอุไร. วิธีการที่ที่ดินมือเปล่าจะกลับคืนมาสู่รัฐ. วารสารนิติศาสตร์. ปี่ที่ 15 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528).
ลันตา อุตมะโภคิน. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ก้าวต่อไปของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผล. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2553) หน้า 64 - 71.
วรชัย แสนสีระ. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรรูปแบบใดจึงจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553) หน้า 123 - 130.  
วรชัย แสนสีระ. ปฏิรูปที่ดินโดยภาคประชาชนทางออกปัญหา ส.ป.ก. 4 - 01. จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2551) หน้า 109 - 117.
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. โฉนดชุมชน. วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (พฤษภาคม 2552) หน้า 62 - 63.
สุชาติ มงคลเลิศลพ. สิทธิในการถือครองที่ดิน. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2532).
อรพรรณ พนัสพัฒนา. กฎหมายเพื่อส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2551) หน้า 25 - 57.
อริยพร โพธิใส. การยกเลิก ส.ค. 1 แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้จริงหรือ?. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2553) หน้า 143 - 149.
อริยพร โพธิใส. โฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร. จุลนิติ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2552) หน้า 141 - 146.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์. นโยบายและปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2539).
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน. วารสารกฎหมาย.   ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2551) หน้า 149 - 229.