บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายเกษตร / ไทย / หนังสือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.. 2547. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ครบรอบ 107 ปี ของการสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ครบรอบ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2535. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535.
กระทรวงศึกษาธิการ. ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.. …: ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายสหประชาชาติ. นนทบุรี: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกกล้า, 2546.
ขจร ทองอำไพ. กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศน์ กรมการฝึกหัดครู , 2517.
คณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน้ำเนื้อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541.
คมสัน ศรีทองสุก และนิพนธ์ พิชยพาณิชย์ (รวบรวม) กฎหมายเกษตร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
จำนง สมประสงค์. การจัดตั้งและบริหารธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
ฉลอง โชติกะคาม. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร, 2539.
ฉลอง โชติกะคาม. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เซ็นเตอร์ดิสคัฟเวอรี่, 2542.
ชลูด ธารัตถพันธุ์. การจัดการดิน - น้ำ เพื่อการปลูกพืชไร่ที่ยั่งยืน. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่, 2540.
ชัยมงคล สุวพาริช. คู่มือสำหรับนักสหกรณ์การเกษตร. กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหัดครู, 2526.
ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์. การจัดการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
ทำนอง สิงคาลวณิช. การเกษตรกับการพัฒนา. ม.ป.ท. : รวมมิตรไทย, 2514.
ธเนศ กองประเสริฐ. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
ธวัชชัย สำโรงวัฒนา. กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : รายงานการศึกษาวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
ธีระพล อรุณะกสิกร. พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.. 2542. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
ธีระพล อรุณะกสิกร. พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2544. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545.
ธีระศักดิ์ พงษ์พนาไกร. กฎหมายวัตถุมีพิษ. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2530.
ประดิษฐ์ มัชฌิมา. บทบาทของการเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ไทยแบบเรียน, 2518.
ประเทือง ศรีสุข และคณะ. การกักกันพืชในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2533.
ประเสริฐ โฉมจันทร์. ธนกิจเกษตร. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527.
ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก. กฎหมายการเกษตร : การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย (ภาค 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์, 2538.
ฝ่ายวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืชแลวัสดุการเกษตร. การขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษทางการเกษตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ชาลีธุรกิจและโฆษณา, 2537.
พิชัย นิลทองคำ. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2542; พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.. 2547. กรุงเทพฯ: Athataya Millennium, 2548.
ไพฑูรย์ รอดวินิจ. การตลาดสินค้าเกษตร. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523.
มหาวิทยายาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การตลาดและนโยบายการเกษตร. นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เอกสารการสอนชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.
โมเชอร์,อาร์เธอร์ เทโอดอร์ . การพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
ลินซ์ , โอเวน เจ. การดูแลป่าของชาวบ้าน : การยอมรับในสิทธิ การมีส่วนร่วมและความสามารถในการจัดการของชาวบ้านในเขตป่าสงวน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
วิฑูรย์ เลียนจำรูญ. การเกษตรแบบผสมผสาน : โอกาสสุดท้ายของเกษตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม, 2530.
วิริยะ คชเสนี. กฎหมายปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2545.
ศิณีย์ สิงข์รัศมี. การจัดการธุรกิจเกษตร. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528.
ศูนย์สถิติการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สถิติการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย. การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. กรุงเทพฯ: สมาคมเศรษฐศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2521.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ประมวลกฎหมายและแนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2549.
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2519.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. การค้าสินค้าเกษตร. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2534.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. การศึกษาปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและสินเชื่อการเกษตรและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. การเกษตรของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2535.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. การคาดประมาณประชากร แรงงานภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรของไทยช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 8 (ปี 2540-2544). กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2539.
เอื้อมพร วงศาโรจน์. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.