บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ต่างประเทศ / วิทยานิพนธ์
ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์. การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยของอาหาร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.