บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ต่างประเทศ / บทความ
ธนะชัย ผดุงธิติ.   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา. วารสารกฎหมายใหม่.   ปีที่ 7 ฉบับที่ 108 (มิถุนายน 2552) หน้า 35 - 38.
ธนะชัย ผดุงธิติ.   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา : การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์. วารสารกฎหมายใหม่.   ปีที่ 7 ฉบับที่ 109 (กรกฎาคม 2552) หน้า 36 - 40.
ธนะชัย ผดุงธิติ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา : กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย. วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 7 ฉบับที่ 110 (สิงหาคม 2552) หน้า 49 - 51.
ศักดา ธนิตกุล. WTO กับการคุ้มครองผู้บริโภค: นัยของกฎหมาย PL ญี่ปุ่นต่อไทย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
สรวิศ ลิมปรังษี.   สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : สัมผัสคดีที่เป็นเสมือนรากฐานของหลักความรับผิดเด็ดขาด ในความชำรุดบกพร่องของสินค้า. ดุลพาห. ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550) หน้า 191 - 205.
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายเยอรมัน. ดุลพาห. ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2552) หน้า 181 - 213.