บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ต่างประเทศ / หนังสือ
สุษม ศุภนิตย์. ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.. ... : กรณีศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ. นนทบุรี: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2545.