บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ไทย / วิทยานิพนธ์
กมลทิพย์ คติการ. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอันเกิดจากวัตถุมีพิษ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
ขวัญชัย ไทยาภิรมย์. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา : ศึกษากรณีปัญหาการใช้บังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เข็มจริยา ธีรพงษ์. การคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
คนึงนิจ บุญบานเย็น. ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 มาตรา 39 กับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
ฐนยศ คีรีนารถ. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพ่งในศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
ถวัลย์ รุยาพร. ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
ธนาวัฒน์ สังข์ทอง. การเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
นิทรา นัยโกวิท. การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าซื้อสินค้า. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
นิรุตต์ ศรีไกรวิน. มาตรการและโทษทางปกครองกับการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
ปนิธาน ช่อผูก. อำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522: ศึกษากรณีการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
ประจวบ วงษา. มาตราทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประมูลทางอินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
พรรณพร โสรัตยาทร. มาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชตัดต่อทางพันธุกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
พัฒนา ชูสอน. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของผู้บริโภค: ศึกษากรณีสัญญาสำเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรม วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
ยุวดี ทวีทรัพย์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการ ในสถานบริการออกกำลังกาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ระวิ พวงกนก. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในอาคารชุด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
รัตนา ขวัญบัว. ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก: กรณีศึกษาอาหารดัดแปรพันธุกรรม (GMOs). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
วราชัย เกษเมธีการุณ. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
วิชช์ จีระแพทย์. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
วิชัย ธัญญพาณิชย์. ปัญหาการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคตาม พ... คุ้มครองผู้บริโภคพ.. 2522.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
ศรีสุภางค์ แจ้งสว่าง. บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการกำกับดูแลด้านการโฆษณาสินค้าและบริการ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ศิริทิพย์ แสงทอง. การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.. 2545. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
สมชาย อติกรจุฑาศิริ. ปัญหาในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
สารถี อารีย์. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีโทรศัพท์มือถือ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
สุดาพร สาสนัส. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในการชั่ง ตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
สุนทร พยัคฆ์. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจสารเคมีอันตรายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
สุพัตรา ปราบปราม. ปัญหาการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
สุฤดี มณีรัตน์. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
สุวิทย์ รัตนสุคนธ์. ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ยา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
อนันต์ สันติภาพ. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคบัตรเครดิต ประเภทบัตรเครดิตนอกสถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
อภิสิทธิ์ มีเสรี. ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคในทางละเมิด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
อิทธิพร แก้วทิพย์. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.