บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ไทย / บทความ
จรัญ ภักดีธนากุล. ซื้อที่ดินต้องระวัง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
จุฬารัตน์ ยะปะนัน. สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551) หน้า 135 - 140.
ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์. กฎหมายคุ้มครองผลประโยชน์ผู้บริโภค. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน2520).
ไฉไล ศักดิวรพงศ์. มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อโฆษณา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2550) หน้า 13 - 24.
ชัยพร ทรัยพ์วรณิช. ข้อพิจารณาบางประการและผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.. .... ดุลพาห. ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2550) หน้า 175 - 206.
นฤมล โกมลเสวิน. การพัฒนามาตรการควบคุมฉลากอาหาร. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
นิโรธ เจริญประกอบ. การควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
นิสาชล ตรีไพบูลย์. ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ยา. ดุลพาห. ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า 97 - 108.
เมธี ศรีอนุสรณ์. ... ความรับผิดฯ จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 6 ฉบับที่ 101 (พฤศจิกายน 2551) หน้า 4 - 14.
วรชัย แสนสีระ. กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน. จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2551) หน้า 117 - 126.
วรวิทย์ ฤทธิทิศ. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. ดุลพาห. ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 91 - 108.
วิชช์ จีระแพทย์ กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค. รัฐสภาสาร. ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2549) หน้า 46 - 76.
สมบัติ พฤฒิพงศภัค. ค่าสินไหมทดแทนในคดีผู้บริโภค. ดุลพาห. ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) หน้า 109 - 117.
สุธีร์ ศุภนิตย์. กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ : มุมมองด้านผู้บริโภค. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค. สองทศวรรษกับการพัฒนาบทบาทเภสัชกรฯ. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
สุพจน์ หนูเกลี้ยง. ข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินคดีผู้บริโภคโดยผู้ประกอบธุรกิจ. ดุลพาห. ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2553) หน้า 31 - 52.
สุษม พัฒนะศิริ. การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2.
สุษม ศุภนิตย์. การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) .. 2541. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
สุษม ศุภนิตย์. ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคสินค้าและบริการ : ข้อสังเกตบางประการในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2528).
สุษม ศุภนิตย์. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.. 2545: ประเด็นข้อกฎหมายที่ควรทำความเข้าใจ. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2547).
สุษม ศุภนิตย์. พัฒนาการของกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2551) หน้า 51 - 59.
สุษม ศุภนิตย์และคณะ. การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายอาหาร. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
อนุวัฒน์ ธรมรัช. 20 ปี ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2542).
อวิการัตน์ นิยมไทย. “Product Liability Law” กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. จุลนิติ.   ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552) หน้า 133 - 142.
อวิการัตน์ นิยมไทย. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2553) หน้า 131 - 141.