บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ไทย / หนังสือ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ : นโยบาย หลักกฎหมาย และการบังคับใช้. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2551.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
ณรงค์ คุณาภิบาล. แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาเครื่องสำอาง ตาม พ...คุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2536.
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และสุธีร์ ศุภนิตย์. การคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541.
ธนา เบญจาทิกุล. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2544.
ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์. กฎหมายสาธารณสุข. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
ธานิศ เกศวพิทักษ์. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.. 2551. กรุงเทพฯ: ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ด, 2551.  
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ (รวบรวม). ...คุ้มครองผู้บริโภค พ..2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ..2541 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ถึง พ..2540 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,  
ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่นๆ. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.. 2541 พร้อมกฎกระทรวง ถึง พ.. 2543. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
นนท์วินิจ เจริญนวชัย. คำอธิบายเรียงมาตรา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2551. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2552.
นนท์วินิจ เจริญนวชัย. คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค .. 2522. นครปฐม : โครงการตำรา กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2550.
นิรมล บุญชู. การพัฒนากฎหมายการเสริมสร้างพลังและการคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549.
บุญทรง พฤกษาพงษ์. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.. 2551 : พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ,   2551.
ปรมินทร์ วีระอนันต์วัฒน์. คู่มือแนะนำรายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข. พระนครศรีอยุธยา: กลุ่มเภสัชกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2537.
ประสิทธิ์ อ่อนดี. การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. พิษณุโลก: ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. รวมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. ...คุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาลการพิมพ์, 2537.
พจน์ กู้มานะชัย. ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยา และคุ้มครองผู้บริโภค (พุทธศักราช 2530 - 2542). กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543.
พรทิพย์ สุประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาทางสาธารณสุขมูลฐาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2538.
ไพโรจน์ อาจรักษา. ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.
ไพโรจน์ อาจรักษา. ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา : ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
ไพโรจน์ อาจรักษา. คลินิกผู้บริโภค : ตอบปัญหาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) .. 2541. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544.
ไพโรจน์ อาจรักษา. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน). กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
ไพโรจน์ อาจรักษา. บริโภคอย่างฉลาดอ่านฉลากก่อนซื้อ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545.
โรเบิร์ต เอ็น. ขบวนการคุ้มครองผู้บริโภค : ผู้ช่วยรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขาย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539.
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. สิทธิผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2537.
วินัย ดะห์ลัน และคณะ. เรื่องต้องรู้ด้านโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และกฎหมาย สำหรับนักธุรกิจอิสระด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารและตำรา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.  
วิโรจน์ ณ ระนอง. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน : ส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทระทรวงพาณิชย์ พ..2540-2549. กรุงเทพฯ: ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541.
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. กรุงเทพฯ: สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2551.
สภาทนายความแห่งประเทศไทย. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด. กรุงเทพฯ: สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย, 2522.
สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย. คู่มือคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: หนังสือพิมพ์ไทธุรกิจ, 2531.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ดีแอนด์เอส, 2525.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. คู่มือโฆษณา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2534.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2552.
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. หนังสือรวมบทความเผยแพร่ความรู้เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2535.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขภายใต้ แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2534.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (..2540-2544) สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2540.
สำลี ใจดี (บรรณาธิการ). ร่างพระราชบัญญัติยา พ.. ... (ฉบับประชาชน). กรุงเทพฯ: สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 2550.
สุบุญญา หุตังคบดี และคณะ. บทคัดย่อ งานวิจัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข พ..2535. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2535.
สุษม ศุภนิตย์. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2534.
สุษม ศุภนิตย์. องค์การเอกชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ. เรื่องยุ่ง…ที่ควรรู้. นนทบุรี: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543.