บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / ต่างประเทศ / วิทยานิพนธ์
กมลกานต์ ศรสุวรรณ. มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรปกับปัญหาการกีดกันทางการค้า : ศึกษา WEEE และ RoHS. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
ชนพร เมฆไพบูลย์. มลพิษของหมอกควันจากไฟป่าข้ามแดน : ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน ว่าด้วยมลพิษของหมอกควันข้ามแดน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
ญาณาภัค มันตารัตน์. อาชญากรรมสงครามที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
นิศาชล โรจน์สัตตรัตน์. หลักการและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้าย และการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล ค.. 1987 และพิธีสารบาเซล ค.. 1999. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
ปฏิเวทย์ ยาวงษ์. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเล ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีทรัพยากรปลา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
พรสรร กุณฑลสุรกานต์. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.. 1998. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
รุจิรา ญาณะเหล็ก. พันธกรณีตามข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคี : ศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
สิริวรรณ สุจริต. การระงับข้อพิพาททางการค้าที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การการค้าโลก. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
อภิเชษฐ์ พงษ์ไพบูลย์. มาตรการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกกับพิธีสารเกียวโต: ศึกษาประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.    
อัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล. การควบคุมอาวุธเคมีชีวภาพกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.