บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / ต่างประเทศ / บทความ
Hans D.Jarass. วิวัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมเยอรมัน จากกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องสู่ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2544).
Hostiou, René. La participation du public aux décisions de l’Administration en matière d’aménagement et d’environnement. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 8 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552,หน้า 1 - 10.
บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ. ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2544).
ปกรณ์ นิลประพันธ์.   มาตรการทางกฎหมายของอังกฤษในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553,หน้า 206 - 220.
วรรณภา ติระสังขะ. กฎบัตรว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส : หลักการพื้นฐานในกฎหมายสิ่งแวดล้อม (La charte de l’environnement). www.pub-law.net 17 พฤษภาคม 2547.
วรรณภา ติระสังขะ.   ศาลและวิธีพิจารณาคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9 กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553,หน้า 454 - 485.
ศักดา ธนิตกุล. GATT กับสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบคดี Tuna / Dolphin. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2539).
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. กฎหมายกับการลดขยะของประเทศญี่ปุ่น. วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2545).
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาที่ดินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2544).
อำนาจ วงศ์บันฑิต. การเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Common Law ในคดีสภาพแวดล้อมเป็นพิษในแคนาดา. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2529).