บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / ไทย / บทความ
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. กฎหมายกับการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารกฎหมาย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์,2547).
สายทิพย์ สุคติพันธ์ และพัฒน์พงษ์ พงษ์นิกร. ปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ : มิติทางกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2544).
ณรงค์ ใจหาญ. ความผิดและการดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อมลพิษ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2544).
เขตไท ลังการ์พินธุ์. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และการแก้ปัญหาโดยแนวทางเลือกอื่น. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2544).
สมิต ยอมพรหม และคณะ. ปัญหาปัจจุบันของชาวบ้านที่เกิดจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2544).
       
จักรกฤษณ์ ควรพจน์. รูปแบบของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชสำหรับประเทศกำลังพัฒนา. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2541).
ไชยยศ เหมะรัชตะ. การอนุรักษ์และพัฒนาคลอง : ศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย. วารสารกฎหมาย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2538).
ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายกับการแก้ไขมลพิษทางน้ำ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2535).
ณรงค์ ใจหาญ. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของเกาะสีชัง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2535).
ทิพย์ชนก รัตโนสภ. กฎหมายสิ่งแวดล้อม : เสียงเป็นพิษ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน-พฤศจิกายน 2520).
นิตยา มหาผล. กฎหมายสิ่งแวดล้อม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2534).
มัทยา จารุพันธ์. กฎหมายกับการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2521).
ศิรภา จำปาทอง. กฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะในทะเลที่เกิดจากน้ำมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2531).
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. กองทุนทดแทนสิ่งแวดล้อม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2521).
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. ค่าทดแทนความเสียหายจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2532).
อำนาจ วงศ์บันฑิต. ความรับผิดทางแพ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
อำนาจ วงศ์บันฑิต. รูปแบบองค์กรบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2540).
อำนาจ วงศ์บันฑิต. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2533).
อำนาจ วงศ์บันฑิต. การลงโทษตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2534).