บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / ไทย / หนังสือ
กนก จันทร์ทอง. สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม. ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538.
กนก จันทร์ทอง. สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กฎหมายและสิ่งแวดล้อมออกตามความใน พ...ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ..2535. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กฎหมายสิ่งแวดล้อมออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ..2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2538.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2542.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. ...ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ..2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2535.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. ...ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ..2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537.
กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รวมกฎหมายทรัพยากรน้ำ. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรน้ำ, 2546.
กอบกุล รายะนาคร. กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.
กอบกุล รายะนาคร.   กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540.
กาญจนา นิมมานเหมินทร์. กฎหมายสภาวะแวดล้อม. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เกรียง มหาศิริบรรณาธิการ. รวมกฎหมายที่ใช้สำหรับดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณบ้านของเรา. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพป.) กฎหมายป่าชุมชน : มิติของสังคมไทย : พัฒนาการแนวคิดและกระบวนการจัดการป่าชุมชน พ.. … . กรุงเทพฯ: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน , 2539.
คณะกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต. คลองท่อมเหนือ. กฎหมายน่ารู้การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า : บางมาตราใน พ...ป่าสงวนแห่งชาติ พ..2507 และ พ...สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535. กระบี่ : รุ่งโรจน์การพิมพ์, 2542.
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์พืช และสัตว์ป่า. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์พืช และสัตว์ป่า. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
จรรยา แวววุฒินันท์. รวมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พร้อมที่ดินและแหล่งน้ำ). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2539.
ชนภัทร วิทยวัฒน์. คำอธิบายเบื้องต้นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 2535. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538.
ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: บริษัทวิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์ จำกัด, 2525.
ชุมเจตน์ กาญจนเกษตร. อนุสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม , 2539.
เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และคณะ. รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2549.
ทิพย์ชนก รัตนสก. คำบรรยายกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2521.
เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล. ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. นนทบุรี : เอ็มเพาเวอร์เม้นท์, 2542.
ธเรศ ศรีสถิตย์. รวมกฎหมายและกฎกระทรวงสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535 พร้อมกฎกระทรวง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
นิภาพร วัชรสินธุ์ (บรรณาธิการ). กฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการจัดทำและพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ จัดสรรที่ดินและสภานพยาบาล. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541.
ปราณี พันธุมสินชัย . ISO 14000: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ปัญญา สุทธิบดี. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
ปัญญา สุทธิบดี. การเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเอกชนเป็นผู้เสียหาย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542.  
ฝ่ายบริหารวิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สภาวะแวดล้อมของเรา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ไพโรจน์ บุญผูก (ผู้รวบรวม). กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับข้าราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น. ม.ป.ท. 2535.
ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารงานของรัฐกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยสำรวจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
ภานุพันธ์ ชัยรัต. การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,   2549.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อมง นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528.
วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ , นิตยา มหาผล และธีระ เกรอต. มลภาวะอากาศ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. รวมกฎหมายโรงงานฉบับสมบูรณ์และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539.
ศูนย์กฎหมายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการท่อส่งก๊าซจากแหล่งยาดานา สหภาพพม่า. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540.
สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. พัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : รายงานวิจัยฉบับเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง,   2550.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2541.
สมชัย บวรกิตติ และจอห์น พี. ลอฟทัส (บรรณาธิการ). เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
สมชาย หอมละออ (บรรณาธิการ). รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สภาทนายความแห่งประเทศไทยและมูลนิธิโลกสีเขียว, 2538.
สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย(สวสท.). รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2542.
สำนักงานศาลปกครอง. หลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม การประชุมทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2553.  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2545.
สุกัญญา จงเอกวุฒิ. กฎหมายสิ่งแวดล้อม (อากาศ เสียง น้ำ และสิ่งปฏิกูล). ม.ป.ท. 2526.
สุดาศิริ วศวงศ์. กฎหมายอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2543.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ . การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: นิติธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2), 2542.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ชมรมกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. 2526.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์และคณะ. การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน : โครงการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
สุวงศ์ ศาสตรวาหา , สุชาติ ณ หนองคาย และพิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์. กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2536.
เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ และพรพิมล ธุวสินธุ์ (บรรณาธิการ). การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
ออมสิน อภิจิตและคณะ. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : คู่มือ. กรุงเทพฯ: เอนไวเอ็กซ์เฟิร์ท, 2542.
อัมพันธ์ พันธุกนก , ศิริชัย เรืองฤทธิ์ และราเมศว์ สุขพุ่ม. มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2540.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2545.
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547.  
อุทิศ ธรรมวาทิน. ประเทศไทยกับการพัฒนาสู่การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.  
อุษา เกียรติชัยพิพัฒน์. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.