บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ต่างประเทศ / วิทยานิพนธ์
เออิชิโร คิมูระ. การคุ้มครองแรงงานต่างชาติ : กรณีศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายญี่ปุ่น. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 .
วสุ สิงหัษฐิต. การใช้กฎหมายประกันการว่างงานในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสาธารณรัฐเกาหลี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 .