บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ต่างประเทศ / บทความ
นิคม จันทรวิทุร. การบริหารแรงงานในภูมิภาคเอเชีย. วารสารกฎหมาย ฉบับอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หยุด แสงอุทัย.
นิคม จันทรวิทุร. การบริหารแรงงานในภูมิภาคเอเชีย. วารสารกฎหมาย ฉบับอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หยุด แสงอุทัย.
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคมเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2531).
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. กฎหมายแรงงานในต่างประเทศ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2517).
มาลี พฤกษ์พงศาวลี. ประวัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2533) .
วิจิตรา ฟุ้งลัดดา. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528) .
วิฑูรย์ อื้งประพันธ์. การจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้สมัครเข้ารับการทดลอง กับความรับผิดเด็ดขาดต่อผลิตภัณฑ์ (ของตน) เป็นหลักการที่ปรากฏในกฎหมายฉบับใหม่ของเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2530) :