บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ต่างประเทศ / หนังสือ
เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์. ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ: สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548.
ชาญชัย โกศลธนากุล. กฎหมายแรงงานคนประจำเรือ และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: กองนิติการ กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 2528.
เทอดศักดิ์ จันทร์สระแก้ว. กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ, 2539.
นิคม จันทรวิทุร . ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2531.
มาลี พฤกษ์พงศาวลี. ประวัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษและสิทธิทางด้านแรงงาน : ปัจจัยพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2549.
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและแรงงานสตรี. กรุงเทพฯ: กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2533. 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. อนุสัญญาหลักและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน. กรุงเทพฯ: กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2546.
โอสถ โกศิน. กฎหมายแรงงานของประเทศลาว. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2541.