บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ไทย / วิทยานิพนธ์
กมล เมฆรักษากิจ. การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
กมล โสตถิโภคา. การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
กรกันยา กันยะพงศ์. ความรับผิดของนายจ้างในผลแห่งการละเมิดโดยจงใจของลูกจ้าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์. ปัญหาทางกฎหมายในการใช้แรงงานเด็ก. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
จรรยา ร่มสน. เบี้ยปรับและการหักเงินค่าจ้างในกฎหมายแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
ฉลาด คำทองสุก. การเลิกจ้างในกรณีคนล้นงาน : มาตรการป้องกันและการคุ้มครองลูกจ้าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ฉันทนา เจริญศักดิ์. การบังคับใช้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.. 2533.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
ฉันทนา ชัยวิเชียร. ปัญหาการจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมาย : ศึกษากรณีลูกจ้างประสบอันตราย ในระหว่างเดินทางไป - กลับสถานที่ทำงาน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
ชนาทร จิตติเดโช. การออกคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ชนินาฎ ชุมรุม. การเลิกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
ชยภัทร แสงระยับ. ลูกจ้างทดลองงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
ชาตรี รักข์กฤตยา. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับแรงงานต่างชาติที่มิชอบด้วยกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ไชยโย วรยศอำไพ. ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีต่อนายจ้างและลูกจ้าง : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ฐานุตร เล็กสุภาพ. การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการ การเงินในโรงเรียนเอกชน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ณัฏฐ์ ฉัตรเล็ก. กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เดชา หอมจันทร์. บทบาท อำนาจหน้าที่ และการคุ้มครองคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบ กับคณะกรรมการลูกจ้างและคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
ทยทัตต์ อากรกิจ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน นอกระบบ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
ทรงชัย ทิพยผลาผลกุล. ความรับผิดของผู้รับเหมาช่วงตามพระราชบัญญัติประกันสังคม วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ธีรพงศ์ จิระภาค. การยุติข้อพิพาทแรงงานโดยศาลแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
ธีระ หงส์เจริญ. ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
นพรัตน์ รุพันธ์. การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541: ศึกษาเฉพาะกรณีการระงับ ข้อพิพาทแรงงาน โดยพนักงานตรวจแรงงาน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
นันทวัน เจริญศักดิ์. การบังคับใช้กฎหมายกับปัญหาแรงงานอพยพ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
บรรหาร สุพรรณศรี. มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวของลูกจ้าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
ปฐพี อนันทวรรณ. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษากรณี การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์. ข้าราชการพลเรือนสามัญ กับกฎหมายแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2552.
ปภาศรี บัวสวรรค์. หลักกฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์โดยลูกจ้าง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
ปิ่นวลี สุจริตกุล. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
ปิยมาศ รัตนะบดี. ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
พรชัย มนัสศิริเพ็ญ. ค่าเสียหายที่ซ้ำซ้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
พิสิทธิ์ นิมิตพงษ์. การหักค่าตอบแทนในการทำงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
พิพัฒน์ กิจเสถียรพงษ์. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก : ศึกษากรณีการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการประเภทร้านอาหารและ สถานบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2551.
ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์. คดีปกครองในศาลแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ภัทรพร พินิจพลนิกร. ปัญหาคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
ยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง. การคุ้มครองลูกจ้าซึ่งทำงานในกิจการที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
รวิศักดิ์ จันทรัตน์. คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
รพีพร อารีเลิศรัตน์. การคุ้มครองลูกจ้าง กรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2550.
รัฐการ สัมพันธ์. ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้ พ...ประกันสังคม พ..2533: ประเด็นตาม ม.55. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
ลาวัลย์ หอนพรัตน์. องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา. เขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
วรพจน์ วัชรางค์กุล. กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
วสุ สิงหัษฐิต. การใช้กฎหมายประกันการว่างงานในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสาธารณรัฐเกาหลี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
วิชชุดา ยิ้มรุ่งเรือง. ปัญหาการหยุดกิจการชั่วคราวกับการคุ้มครองลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษากรณีมาตรา 75. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
วิชัย เอื้ออังคณากุล. อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522.
วิทย์ ชะนะภัย. การชะลอการเลิกจ้างกับการคุ้มครองการเลิกจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
วินัย สู่วิโรจน์. สัญญาจ้างแรงงาน : ศึกษาในแง่ลักษณะสำคัญของนิติสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
วินิตย์ ศรีภิญโญ. การนัดหยุดงานกับกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
วิภาดา สามะสุทธิ. การโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในสาระสำคัญ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
วิภารัตน์ ปราบปราม. การบังคับใช้ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.. 2533.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
วิสุทธิ พันธุ์ศีรี. ค่าชดเชยและประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2550.
วีรพงษ์ เกรียงสันติกุล. ความเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบการที่มีการจ้างเหมาค่าแรง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
วุฒิชัย ธนาวุฒิ. ผลกระทบของการแยกองค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ..2518. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541.
ศุภชัย อรุณธรรมสกุล. กองทุนเพื่อกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยลูกจ้าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
ษมาภรณ์ กิตติจรส. การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
สมชัย วัฒนการุณ. การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
สมสมร นาคนาค. ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมตาม มอก. 18000. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
สราวุธ ศิริภาณุรักษ์. คณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
สุชาติ ศรีวรกร. อำนาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
สุชาดา วามะสุรีย์. การดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2550.
สุนทร ศรชัย. ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
สุรพงษ์ โพธิ์เจริญ. ปัญหาการคุ้มครองแรงงานในชั้นบังคับคดี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
สุรพร คล้ายเนตร. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์. ผลกระทบต่อแรงงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เสกสม อัครพันธ์. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายโรงงาน : ศึกษาประเด็นการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
เสกสรร ชาญวิชะเสนา. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับและดูแลโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตาม ม.37, 39 และ 42 ของ พ...โรงงาน พ..2535. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
โสภณ เจริญ. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
อนันต์ ชุมวิสูตร. การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
อาทิตย์ สารทวาหา. แนวทางการใช้มาตรการกฎหมายประกันภัยและกองทุนทดแทนเพื่อการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากเรือ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
อารยา ศรีเทพ. สิทธิของลูกจ้างในการเลิกสัญญาจ้างแรงงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
อำนาจ ร่วมใจ. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในธุรกิจเกี่ยวกับการประมงทะเล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
อุทัย วงศ์วรพฤกษ์. ค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีความสามารถประกอบการงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เอกพงศ์ คลังกรณ์. มาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.