บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ไทย / บทความ
กมลชัย รัตนสกาวงศ์. แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2523).
กิติ บูรพรรณ์. สิทธิในเงินทดแทนและการเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2529).
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.   การขยายประกันสังคมสู่แรงงาน นอกระบบ. รัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2551) หน้า 41 - 53.  
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. ค่าจ้างในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. วารสารกฎหมาย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2519).
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2523).
จำรัส เขมะจารุ . การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
จำรัส เขมะจารุ . อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ไฉไล ศักดิ์วรพงศ์. แรงงานที่ดูด้อยค่า. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2527).
ณรงค์ ใจหาญ. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินคดีแรงงาน”. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545).
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล และคณะ. ปัญหาการเลิกจ้างและผลในทางกฎหมายแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2525).
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. การนัดหยุดงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2528).
พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. สิทธิลาพักของหญิงมารดา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ไพศาล กฤษฎาธิวุฒิ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตาม ม.35 ให้อำนาจในการแก้ปัญหาแรงงานมากน้อยเพียงใด?. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2540).
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2525).
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. การจำกัดสิทธิเสรีภาพทางด้านแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2523).
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. ศาลแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2521).
มนตรี หงษ์ ไกรเลิศ. ปัญหาการถือเป็นรายจ่ายของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2527).
รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. นายจ้างมีสิทธิหน้าที่อะไรบ้าง. วารสารกฎหมาย  
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงานในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2540).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. การประกันสังคมกรณีว่างงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2544).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. ปัญหาการกระทำอันไม่เป็นธรรมในภาวะห้ามหยุดงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2545).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. มาตรการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างพิษภัยทางเศรษฐกิจ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2540).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. แรงงานไทยในต่างประเทศ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2539).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. วิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์. วารสารนิติศาสตร์ วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2545).
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. สาระของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2540).
วิจิตรา ฟุ้งลัดดา. การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2532).
วิชัย เอื้ออังคณากุล. การบังคับคดีแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2528).
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. สิทธิมนุษยชนกับการจ้างงานคนพิการ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2541).
วิษณุ เครืองาม. แนวความคิดใหม่ เรื่อง สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้าง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - สิงหาคม 2520).
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์. สิทธิมนุษยชนกับการประกันสังคม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - พฤศจิกายน 2520).
สุดจิต นิมิตกุล และสมศักดิ์ เพียรสกุล. การเกณฑ์แรงงาน : ข้อพิจารณาทางกฎหมาย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2524).
สุดาศิริ วศวงศ์. กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล. วารสารกฎหมาย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2538).
สุดาศิริ วศวงศ์. การประกันสังคม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2533).
สุดาศิริ เฮงพูลธนา. กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน. วารสารกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2521).
สุรเชษฐ์ พิริยาภรณ์. ประวัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางด้านแรงงานของไทย. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (มีนาคม 2524).
สุรศักดิ์ มณีศร. การเปลี่ยนแปลงค่าชดเชยในกฎหมายแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2539).
สุรศักดิ์ มณีศร. การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2527).
สุรศักดิ์ มณีศร. ฐานะทางกฎหมายของลูกจ้างทดลองงานตามกฎหมายใหม่. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
สุรศักดิ์ มณีศร. ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในวิถีทางที่ไม่ปกติ : ปัญหาบางประการของเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2535).
สุรศักดิ์ มณีศร. เส้นทางอันยาวไกลในการแสวงหาสูตรของค่าจ้าง. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2535).
อนันต์ ชุมวิสูตร. ปัญหาการกระทำอันไม่เป็นธรรมในภาวะห้ามหยุดงาน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2523).
เอกพงศ์ ปลัดรักษา. การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน. วารสารกฎหมาย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2546).