บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายแรงงาน / ไทย / หนังสือ
กรมแรงงาน. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน 2509. พระนคร : กรมแรงงาน, 2506.
กรมแรงงาน. การบริหารแรงงานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2526.  
กรมแรงงาน. รวมกฎหมายแรงงาน 2521 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2521.  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2539.  
กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ. บทสังเคราะห์สถานการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.  
กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ . ศาสตร์และศิลป์การบริหาร “ฅน”: เนติบัญญัติ (กฎหมาย) คุ้มครองแรงงาน “ภาคเบ็ดเสร็จ” 2541. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2542.
กองบรรณาธิการธรรมนิติ. กฎหมายแรงงาน 2552. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2552.
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์. กฎหมายแรงงานที่น่ารู้ สำหรับผู้บริหาร นักแรงงาน และประชาชนผู้ใช้แรงงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.  
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล การเลิกจ้างและการลาออก. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.  
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2535.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (...แรงงานสัมพันธ์ พ..2518) หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2541.  
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ตัวบท หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์ ,   2537.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ตัวบท หลักการ วิธีปฏิบัติและแนวคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,   2533.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ...แรงงานสัมพันธ์ พ..2518 หลักการวิธีปฏิบัติ และแนวคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2538.  
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. การเลิกจ้างและลาออก. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. คัมภีร์บริหารงานบุคคล : ว่าด้วยกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2538.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ.   คำอธิบายกฎหมายแรงงาน : ...แรงงานสัมพันธ์ 2518 เรียงมาตรา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2521.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542.
โกศล วิชัยดิษฐ์. ประมวลกฎหมายแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ประกาศคณะปฏิวัติ กฎ กระทรวง ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แรงงานขั้นต่ำและเกี่ยวกับแรงงานอื่นๆ. กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ์, 2521.
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการอบรมกฎหมายสารบัญญัติครั้งที่ 7 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หนังสือ “วันรพี” 2518 ฉบับนักกฎหมายของประชาชน. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2518.
ชมัยพร แก้วปานกัน และคนอื่นๆ (บรรณาธิการ). กฎหมายแรงงาน 2550. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2550.
ชวน อรรถศาสน์ (ผู้เรียบเรียง).   กฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2542.
เถกิง ชีรนรวนิชย์. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สรุปสาระสำคัญพร้อมข้อสังเกต. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง และคนอื่นๆ (บรรณาธิการ). กฎหมายแรงงาน 2551. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2551.
ธรรมนิตย์ วิชญเนตินัย. รวมกฎหมายแรงงานและศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์, 2520.
ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร. ปัญหาและผลกระทบของการจ้างแรงงานตามกฎหมายฉบับใหม่ : ข้อแนะนำและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 2533.  
ธีระ ศรีธรรมรักษ์. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2530.
ธีระ ศรีธรรมรักษ์. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ธีระ ศรีธรรมรักษ์. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (เรียงมาตรา) ... แรงงานสัมพันธ์ (เรียงมาตรา) - ตัวบท - แนวคำถามคำตอบ - แนวคำพิพากษาของศาล. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. อักษรกิจ, 2527.
ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่นๆ (ผู้รวบรวม). พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543.
นราภรณ์ หะวานนท์.   กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
นิคม จันทรวิทุร. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
นิคม จันทรวิทุร. คำบรรยายกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรมและแรงงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517.
นิคม จันทรวิทุร. รวมกฎหมายแรงงาน 2518. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเกษม, 2518.
บริการส่งเสริมงานตุลาการ. รวมย่อข้อกฎหมายคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน พ...แรงงานสัมพันธ์ พ... จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน. กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, 2528.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรฐวุฒิ (บรรณาธิการ). กฎหมายแรงงานไทย ใครกำหนด?. กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน,   2538.
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรฐวุฒิ (บรรณาธิการ). ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2542.  
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรฐวุฒิ (บรรณาธิการ). สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2537.  
บำรุง ตันจิตติวัฒน์และคณะ. กฎหมายรอบตัวเรา. กรุงเทพฯ: สำนักงานบำรุง สุวิชา อภิศักดิ์ ทนายความ, 2524.  
บุญช่วย มณีสีขำ. รวมคำพิพากษาฎีกาคดีเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน พ.. 2523 - 2539. ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : การเลิกจ้างและค่าชดเชย. กรุงเทพฯ: สำนักงานโฆษิตทนายความ, 2529.  
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา พ.. 2525 - 2527. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2527.  
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศุภศิลป์, 2529.
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ พ.. 2531 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กำหนดการจ่ายเงินทดแทน สวัสดิการทั่วไป การควบคุมและบทกำหนดโทษ อธิบายประกอบด้วยคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องถึง พ.. 2531 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งศิลป์, 2531.  
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกาถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: บริษัทประยูรวงศ์ จำกัด, 2534.  
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องจนถึง พ.. 2525. กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด,   2525.
ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้างและค่าชดเชย ประกอบด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา พ.. 2523 - 2524. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2524.  
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง : Labour law in terms of dismissal. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2552.
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2552.  
พรทิพย์ สายสุนทร. การเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าวเพื่อทำงาน : ข้อสำรวจทางกฎหมาย ปัญหา และทางเลือกนโยบาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.  
พรเพชร วิชิตชลชัย. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์, 2523.
พิชัย นิลทองคำ. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: อฑตยา, 2552.
พิชัย นิลทองคำ. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: อฑตยา, 2541.
พิพัฒน์ ไทยอารี (ผู้รวบรวม). รวมกฎหมายเกี่ยวกับการแรงงาน. กรุงเทพฯ: แผนกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.  
พิพัฒน์ ไทยอารี. รวมกฎหมายเกี่ยวกับการแรงงาน. กรุงเทพฯ: แผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
พิศวาส สุคนธพันธุ์ และปฐมาภรณ์ บุษปธำรง. การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของคนต่างด้าว. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.  
ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2534.  
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล (ผู้รวบรวม). กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารประกอบการสอบหน่วยที่ 1 - 6 และ 7 - 15. กฎหมายแรงงาน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,   2531.
รุ่งโรจน์ รุ่งเริงวงศ์. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ฉบับใช้งาน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
รุ่งโรจน์ รุ่งเริงวงศ์. วิเคราะห์แรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
วรวิทย์ เจริญเลิศ และบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
วสันต์ ธีรานุรักษ์. รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมบูรณ์อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 54 บาท. กรุงเทพฯ: ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2523.  
วสันต์ ธีรานุรักษ์. รวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: ธีรานุสรณ์การพิมพ์, ม.ป.ป.  
วิจิตร นีละไพจิตร. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2512.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงาน 1 : สัญญาจ้างแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2541.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. รวมกฎหมายแรงงานในภาครัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538.
วิจิตรา ฟุ้งลัดดา (ผู้รวบรวม). รวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.  
วิจิตรา ฟุ้งลัดดา. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2531.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2536.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. แยกรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : จุดสิ้นสุดหรือจุดเริ่มต้นของขบวนการแรงงานไทย นาทีต่อนาทีในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยรายละเอียดและตัวบท พ...พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.. 2534 อย่างสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: หนังสือพิมพ์ธุรกิจการงานรายสัปดาห์, 2534.  
สมคิด บางโม. แรงงานสัมพันธ์และรวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ, 2550.
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน. กฎหมายแรงงาน : สิทธิและผลประโยชน์ของคนงาน. กรุงเทพฯ: ฝ่ายส่งเสริมสิทธิกรรมการ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2529.  
สวัสดิการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: เฟิสต์การพิมพ์, 2523.
สัก กอแสงเรือง และบุญทรง พฤกษาพงษ์. กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 103) ... แรงงานสัมพันธ์ พ... รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ... จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน. กรุงเทพฯ: นานาสิ่งพิมพ์, 2536.  
สัก กอแสงเรือง. รวมกฎหมายแรงงาน กอปรด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 103) ... แรงงานสัมพันธ์ พ...พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ... จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2537.  
สัก กอแสงเรือง. รวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2542.
สามารถ รังสิกรรพุม. คำพิพากษาคดีแรงงาน พ.. 2540 - 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ: ฝ่ายคดี สำนักงานประกันสังคม , 2545.
สำนักกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย. กฎหมายกองทุนเงินทดแทนพร้อมคำอภิปราย. กรุงเทพฯ: ห.ส.น.ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2519.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2518.  
สำนักงานคดีแรงงาน. กฎหมายแรงงานน่ารู้สำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
สำนักพิมพ์นิติสยาม. ประมวลคำพิพากษาฎีกา กฎหมายแรงงาน และรวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนเจริญพานิช, ม.ป.ป.  
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา. กฎหมายแรงงาน ประเด็นร้อน “ต้องรู้”. นนทบุรี: บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2553.
สุดาศิริ วศวงศ์. คำบรรยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2538.
สุดาศิริ วศวงศ์. คำบรรยายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2534.  
สุดาศิริ วศวงศ์. คำบรรยายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: นานาสิ่งพิมพ์, 2537.
สุดาศิริ วศวงศ์. คำบรรยายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2539.  
สุดาศิริ เฮงพูลธนา. คำบรรยายกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2530.
สุพล ด้วยตั้งใจ และคณะ (ผู้รวบรวม). รวมกฎหมายแรงงานและ พ...โอนอำนาจและกิจการของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.. 2536. กรุงเทพฯ: Science Center, ม.ป.ป.  
สุพิศ ประณีตพลกรัง. รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (เฉพาะที่น่าสนใจ). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2536.  
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและประมวลคำพิพากษาเกี่ยวกับแรงงาน. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 2531.  
หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง. รวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลาง, 2530.  
อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ. ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.  
อัจฉรา สังข์สุวรรณ และวีระ อรัญมงคล. การจัดการภาษีและกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.  
อุกฤษ มงคลนาวิน. คู่มือกฎหมายแรงงาน. นครหลวง : ม.ป.พ., 2515.
เอกพร รักความสุข. เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการกิจการสังคม พรรคความหวังใหม่, 2541.