บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายการคลัง / ต่างประเทศ / บทความ
Tawee Khositjiranun. Tax Avoidance: The UK Historic Experience. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน2545).
ไชยเดช ตันติเวสส์. หลักในเรื่องการจัดทำและอนุมัติงบประมาณเป็นรายปีของฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2539).
นิพนธ์ โลหะกุลวิช. ประวัติความเป็นมาและสาระสำคัญของหลักห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดินในสหราชอาณาจักร. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2539).
วรลักษณ์ สงวนแก้ว.   กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการคลังของประเทศฝรั่งเศส. จุลนิติ.   ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549) หน้า 111 - 114.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กระบวนการงบประมาณแผ่นดินในประเทศฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2539).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2531).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. รายได้จากภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2532).
อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. ศาลวินัยงบประมาณและการคลังฝรั่งเศส. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาส. การจำกัดสิทธิริเริ่มในทางการคลังของสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2539).
เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล. ศาลบัญชีกับรัฐสภาของประเทศฝรั่งเศส. บทบัณฑิตย์. ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2552) หน้า 64 - 88.