บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายการคลัง / ต่างประเทศ / หนังสือ
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ. สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง : บทเรียนจากประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ไชยยศสมบัติ, พระยา. วิธีการคลังของอังกฤษ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2480.
บรรจง บินกาซัน (แปล). การคลังอิสลาม. กรุงเทพฯ: วุฒิชัยการพิมพ์, 2523.
ประสิน โสภณบุญ. วิธีและวงจรงบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบ (ระหว่างประเทศไทย อังกฤษและสหรัฐอเมริกา). กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ. การปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่น: ศึกษาด้านการคลัง. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2549.