บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายการคลัง / ไทย / วิทยานิพนธ์
กมล สุปรียสุนทร. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
จักราวดี อนุโยธา. แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษากรณีการอนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่าย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
จิรกิตต์ คงสม. ปัญหาเกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลังในระบบกฎหมาย ไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   2556.
เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม. การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
ชวลิต ศรีโฉมงาม. ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณแผ่นดินของรัฐสภา วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ชายชาญ ชูวงศ์. พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2453 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ชาลินี นิธินันท์. การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.
เดชาธร พงษ์ถมมา. รายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีเงินได้ในประมวลรัษฎากร วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ธวัชชัย ว่องพรรณงาม. พัฒนาการการระงับข้อพิพาทภาษีอากร วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
นิพนธ์ โลหะกุลวิช. หลักการห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดิน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
มนตรี เจริญฉัตรชัย. การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
วรวิทย์ ยอแสง. การนำกรอบวินัยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับกับการ ตราพระราชกำหนดเพื่อก่อหนี้สาธารณะ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
วิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีของเทศบาล วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
วิรัตน์ สุนทรวิภาต. วินัยทางงบประมาณและการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.. 2542. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   2550.
วีระ ไทยวานิช. การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
วีระชัย พิหเคนทร์. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.. 2496: ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
สมาพร ประดิษฐนิยกูล. การกำหนดรอบระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณแผ่นดินตาม พ... งบประมาณรายจ่ายประจำปีในประเทศไทย วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
สุวรรณี ภู่สุวรรณ์. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่มาของรายได้ของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.