บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายการคลัง / ไทย / บทความ
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. นโยบายภาษีอากรกับหน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐบาล. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2528).
ฐากูร จุลินทร. ปัญหาการกำหนดปีงบประมาณ. รัฐสภาสาร. ปีที่ 58 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2553) หน้า 92 - 120.  
ธงชัย ดุลยสุข. หลักการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จุลนิติ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2551) หน้า 47 - 61.
บรรหาร กำลา. การ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กับการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ จุลนิติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2553) หน้า 169 - 178.
ประชุม โฉมฉาย. หลักพื้นฐานเบื้องหลังกฎหมายการคลัง : เส้นแบ่งเขตระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชน (ภาคหนึ่ง) วารสารนิติศาสตร์.   ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2551) หน้า 626 - 663.
ปรีชา สุวรรณทัต. ปัญหาหนี้สาธารณะที่เกิดจากกิจกรรมการบริหารการเงินของรัฐที่อยู่นอกระบบงบประมาณ: พิจารณาจากหลักของกฎหมายการคลัง วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2544).
ปิยวรรณ บุญยิ่ง. ปัญหาการเสนอร่างกฎหมายในระบบกฎหมายไทย : การจำกัดสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (สิงหาคม 2552) หน้า 233 - 241.
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. การเสียภาษีเงินได้ของผู้สมรสซ้อน วารสารกฎหมาย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2547).
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องพัฒนาระบบภาษีบำรุงท้องที่แล้วหรือยัง วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545).
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. ที่มาสถาบันการคลังของไทย วารสารกฎหมาย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายภาษีทรัพย์สินกับการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่ วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. การคลังท้องถิ่น :ทัศนะในทางกฎหมายมหาชน วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2541).
สมคิด เลิศไพฑูรย์. ทฤษฎีว่าด้วยหนี้สาธารณะ วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2534).
สมาพร นิลประพันธ์. ความเป็นมาและเหตุผลของรอบระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณ วารสารกฎหมายปกครอง. ฉบับที่ 21 ตอนที่ 3 หน้า 62 - 71.
อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. การคลังมหาชนในศตวรรษที่ 21 วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2544).
อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. การจัดทำและการอนุมัติงบประมาณ วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2534).
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาส. เงินคงคลัง วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2534).