บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / กฎหมายการคลัง / ไทย / หนังสือ
กรมบัญชีกลาง. กฎหมายและระเบียบการคลัง. กรุงเทพฯ: กรมบัญชีกลาง, 2528.
กรมบัญชีกลาง. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย, 2551.
กรมบัญชีกลาง. ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย, 2552. 
กระทรวงการคลัง. กฎหมายและกระทรวงการคลังบางเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของกระทรวงการคลัง. พระนคร: กรมสรรพสามิต, 2513.
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การคลังท้องถิ่นและการกระจายอำนาจการคลังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2522.
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การคลังท้องถิ่นและการกระจายอำนาจทางการคลังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522.
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
ไกร โพธิ์แก้ว. เศรษฐกิจประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2537.
ขจร สาธุพันธุ์. วิชาบริหารการคลัง. พระนคร: ธนาคารออมสิน, 2514.
ขจร สาธุพันธุ์. ศัพท์วิชาบริหารการคลัง. พระนคร: ธนาคารออมสิน, 2514.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปฏิวัติการคลังเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. นโยบายการคลัง สำหรับประเทศด้อยพัฒนา. พระนคร: อำพลพิทยา, 2514.
จรัส สุวรรณมาลา. เงินอุดหนุนท้องถิ่น ระบบงบประมาณเพื่อการกระจายอำนาจทางการคลัง : ประสบการณ์นานาชาติและแนวทางการพัฒนาระบบเงินอิดหนุนท้องถิ่นเพื่อการกระจายอำนาจในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
จรัส สุวรรณมาลา. ปฏิรูประบบการคลังไทย : กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538.
จรัส สุวรรณมาลา. ประชาธิปไตยทางการคลังไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
จรัส สุวรรณมาลา. ศักยภาพของการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2542.
จรัส สุวรรณมาลา. เอกสารการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานคลังรัฐบาล. กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
จรัส สุวรรณมาลา. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารงานคลังของรัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. งบประมาณจังหวัด. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.
ชูชัย ศุภวงศ์ (บรรณาธิการ). การกระจายด้านงบประมาณและเงินบำรุงเพื่อพัฒนาสาธารณสุขในระดับจังหวัด. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.
เชิดชัย มีคำ. กฎหมายและระเบียบการคลัง. กรุงเทพฯ: กรมบัญชีกลาง, 2534.
เชิดชัย มีคำ. คู่มือปฏิบัติงานคลัง. กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิชย์, 2545.
ณรงค์ สัจพันโรจน์. การจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ทฤษฎีและปฏิบัติ). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2538.
เดชอุดม ไกรฤทธิ์. บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร ปี พ.. 2535 - 2546. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546.
ธีระพล อรุณะกสิกร. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.. 2491 แก้ไขเพิ่มเติม พ.. 2534. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2539.
บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด. อนาคตเศรษฐกิจไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ:ไทยวิจัยและฝึกอบรม, 2539.
บวร ประพฤติดี. การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
บวร ประพฤติดี. การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
บุญชนะ อัตถากร. การคลัง (หัวข้อหลักวิชา เศรษฐกิจ และการบริหาร). พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508.
บุญชนะ อัตถากร. วิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์), 2516.
บุญเลิศ พงษ์มงคลสาม. นโยบายการคลังว่าด้วยรายรับของรัฐ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2523.
ประชุม โฉมฉาย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการคลังและการเงิน. กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ปรีชา สุวรรณทัต และคณะ. รวมบทความกฎหมายการคลัง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2537.
ปรีชา สุวรรณทัต. คำอธิบายกรอบวินัยกฎหมายการเงิน การคลังมหาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
ปรีชา สุวรรณทัต. คำอธิบายกรอบวินัยกฎหมายการเงิน การคลังมหาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, 2551.
ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์. การสร้างวินัยทางการเงินการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2550. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
พนม ทินกร ณ อยุธยา. การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 1: การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1. กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามการพิมพ์, 2532.
พนม ทินกร ณ อยุธยา. การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 2: การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2. กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามการพิมพ์, 2532.
พนม ทินกร ณ อยุธยา. การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 3: การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2532.
พนม ทินกร ณ อยุธยา. การบริหารงานคลังรัฐบาล. กรุงเทพฯ: โครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2550.
พันธุ์ชัย วัฒนชัย. ประมวลกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กองราชการส่วนตำบล ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2545.
พายัพ วนาสุวรรณ. เปลือย “ธารินทร์”. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, 2542.
พิศิษฐ เมลานนท์. การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
พูนศรี สงวนชีพ และบวร ประพฤติดี. การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.
พูลศรี สงวนชีพ. การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ เล่ม 1 “การบริหารการคลัง”. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2524.
ไพรัช ตระการศิรินนท์. การคลังภาครัฐ. เชียงใหม่: เอ็น สแควร์ กราฟฟิค พริ้นท์, 2550.
ไพศาล ชัยมงคล. การบริหารงานคลังรัฐบาล. พระนคร: เทพนิมิตการพิมพ์, 2513.
มนูญ ทองภักดิ์. คู่มือการงบประมาณและระเบียบการคลัง : งบประมาณเงินคงคลัง ตรวจเงินแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: พัฒนาหลักสูตร, ม.ป.ป.
มานะ ภัทรธรรม. เศรษฐศาสตร์การคลัง. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
ยุวดี เฉลยทรัพย์. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการคลังไทย (สมัยสุโขทัย - รัตนโกสินทร์ตอนต้น). ปทุมธานี: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิยาลงกรณ์, 2530.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. เงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วยกฎหมายการคลังที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์บทบาทรัฐบาลไทย, 2539.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. เศรษฐศาสตร์การคลังว่าด้วยการศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2519.
วสันต์ ธีรานุรักษ์. รวมกฎหมายการคลัง : ระเบียบและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2526.
วิจิตร ลุลิตานนท์. วิทยาการคลังและกฎหมายการคลัง. พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512.
วิมลรัตน์ สุขเจริญ. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการทางการคลัง มกราคม - พฤษภาคม. พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวับ และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชา 33202 การคลังและงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2528.
วิวัฒน์ชัย ไชยยันต์, หม่อมเจ้า. กฎหมายการคลัง. พระนคร: มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493.
เวียงชัย จันทร์เจริญ. ประมวลระเบียบการคลัง พ.. 2520. พระนคร: อมรการพิมพ์, 2520.
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. คำอธิบายกฎหมายการคลังและการภาษีอากร : ภาคทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542.
ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : คำอธิบายกฎหมายมหาชน การคลังและภาษีอากร. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา. การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2541.
สมคิด เลิศไพฑูรย์. รวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546.
สมชัย ฤชุพันธุ์. รวมบทความ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการภาษีอากรของไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
สมนึก แตงเจริญ (เรียบเรียง). การคลัง. พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513.
สมนึก แตงเจริญ และโฆสิต ปั้มเปี่ยมรัษฎ์. การคลังของประเทศไทย. นครหลวง: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2515.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัศ สิมะเสถียร. กรุงเทพฯ: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2535.
สุนทร ราชวงศ์ศึก และสุริยา โพธิ์งาม. ทฤษฎีและนโยบายการคลัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
สุนทร ราชวงศ์ศึก. การคลังประเทศกำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
สุรเชษฐ์ ชิระมณี. การบริหารงานคลังสาธารณะ. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534.
เสนาะ อุณากูล. นโยบายการเงินการคลังและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รามินทร์, 2516.
อเนก เธียรถาวร และคณะ. การคลังรัฐบาล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517.
อรพิน สบายรูป. กฎหมายการคลัง. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
อรพิน สบายรูป. วินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
อรัญ ธรรมโน. การคลัง. พระนคร: กรมสรรพสามิต, 2512.
อรัญ ธรรมโน. ความรู้ทั่วไปทางการคลัง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.