บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / ต่างประเทศ / วิทยานิพนธ์
จุงโช อิอิดะ. การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกในประเทศญี่ปุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530 .