บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / ต่างประเทศ / บทความ
สุรพล นิติไกรพจน์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2537).
สุรพล นิติไกรพจน์. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (2). วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2537).