บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / ไทย / วิทยานิพนธ์
ก้อง ศิวะเกื้อ. ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของการใช้ทรัพย์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
กิตติมา ประคุณคดี . การดักฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
กิตติศักดิ์ อุไรวงศ์. ความเป็นมาและปัญหาสถานะทางกฎหมายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
คมกฤช อาภารัตน์วิไล. แนวทางการจัดตั้งสหการในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
แคทลียา โสภา.  อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย.   วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
จุฑามาศ นิศารัตน์. ที่ราชพัสดุ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
ชำนาญ ชื่นยินดี. นโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
โชคชัย สิทธิพลกุล. ปัญหาว่าด้วยวินัยข้าราชการตำรวจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เทิดทูล ภาสะฐิติ. การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
ธวัชไชย สนธิวนิช. สถานะและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ธีรศักดิ์ เวยวิจิตร. ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
นภนันทน์ จันทราชโลธร. การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
นัฐกานต์ ขำยัง. ค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
นิติ ธัชศฤงคารสกุล. ปัญหาทางกฎหมายในการยึดและอายัดทรัพย์สินของ ผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
นิรวัชช์ ปุณณกันต์. กฎหมายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
บุญธรรม วิเศษลา. ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการบังคับซื้อขายตาม ม.10 แห่ง พ...ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
ประภาศรี ศุภอักษร. เสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
ประเสริฐ เขมรัตน์. การจัดอาคารชุด. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
ปราณี จั่นแย้ม. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..2518 . วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ปริญญา จิตรการนทีกิจ. ปัญหากฎหมายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
ปาน แดงประเสริฐ. ปัญหาค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษากรณีเฉพาะการอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าทดแทน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538.
พิษณุพร คันธอุลิส. ปัญหาและแนวทางของกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร ในการบริหารและดูแลชุมชนบ้านจัดสรรในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
ภัทรจิตร แก้วอิ่ม. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดินภายใต้กรอบผังเมืองรวม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
รัตนะ นาคมะเริง. ปัญหาการอุทธรณ์ภาษีตามกฎหมายศุลกากรในชั้นฝ่ายปกครอง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
รุ่งรัตน์ ทับทิมทอง. ความเป็นเจ้าพนักงานในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
ลดาวัลย์ แช่มช้อย. สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลิศสิน สุวรรณปทุมเลิศ.  อำนาจการสอบสวนของเจ้าพนักงานสรรพากรในความผิดอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ศิณีนาถ เกียรติกังวาทีไกล. ความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
ศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ. ความชอบธรรมทางกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในระบบกฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
สกุณา เทวะรัตน์มณีกุล. การจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543.
สดุดี ธนกิจเจริญพัฒน์. ปัญหาเขตอำนาจศาลและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับ คดีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.   วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
สมชัย กุลกิจกำจร. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการฝ่ายตำรวจ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
สำราญ ตันเรืองศรี. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอาสารักษาดินแดน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
สุนทร มณีสวัสดิ์ . สถานะทางกฎหมายของวัดไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
โสรัจ สังขวรรณ.  ผลกระทบจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในการริบทรัพย์ ตามมาตรา 27 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ..2469. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. 
อนุชิต พรหมคีรี. ปัญหาการยกเว้นหน้าที่ในการรับราชการทหารเนื่องจากเหตุผลทางมโนธรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
อนุพงษ์ โพร้งประภา. กฎหมายควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.
อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ. ปัญหาหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการประเมินการอุทธรณ์และการบังคับชำระหนี้ภาษีศุลกากรค้างตามกฎหมายภาษีศุลกากร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.