บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / ไทย / บทความ
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.   กฎหมายแชร์กับอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน. รัฐสภาสาร   ปีที่ 56 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2551) หน้า 20 - 50.
เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง.   กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจกับตลาดการเงินไทย. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 7   กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552, หน้า 255 - 290.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. สิทธิในการไม่สมาคม (Right of Non - Association). วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 15 ตอน 1 (เมษายน 2539).
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. วิธีบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศตามกฎหมายใหม่. วารสารกฎหมาย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2541).
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การปฏิรูประบบราชการ www.pub-law.net 1 มีนาคม 2545.
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. ความคิดทางการเมือง เรื่อง ธรรมราชาและทศพิธราชธรรม. วารสารกฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2533).
ชาญชัย แสวงศักดิ์. การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 2 (สิงหาคม 2538).
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 4 ตอน 3 (ธันวาคม 2528).
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 5 (2529).
ชาญชัย แสวงศักดิ์. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว :พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 14 ตอน 2 (สิงหาคม 2538).
ทองต่อ กล้วยไม้. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :การใช้กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 15 ตอน 1 (เมษายน 2539).
นิติกรสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 2
นิพนธ์ ศศิธร. การบริหารราชการแผ่นดินไทย :การพัฒนาระบบและบุคคล. วารสารกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2517)
พิเศษ เสตเสถียร. สัมปทานเอกชน (Private Franchise). วารสารกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2525).
โภคิน พลกุล. การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.
มยูร วิเศษกุล. ความจำเป็นรีบด่วนของกฎหมายผังเมืองในการพัฒนาประเทศ. วารสารกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2517)
มานิตย์ จุมปา. การแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
มานิตย์ จุมปา. การแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา. วารสารกฎหมาย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543).
มานิตย์ จุมปา. การเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ. www.pub-law.net. เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2546 และ 20 มกราคม 2546.
มีชัย ฤชุพันธุ์. การร่างกฎหมายในประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 15 ตอน 1 (เมษายน 2539).
วิษณุ เครืองาม . การจดทะเบียนสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางชนิด พิจารณาในทางกฎหมายมหาขน กฎหมายเอกชน และประวัติศาสตร์กฎหมาย. วารสารกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2533)
สินี ส้มมี.   สิทธิการตายอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์. รัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2550) หน้า 67 - 74.  
สุรพล นิติไกรพจน์. ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2534).
เสาวนีย์ อัศวโรจน์. ความรับผิดทางแพ่งของอนุญาโตตุลาการ :หลักการใหม่ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการไทย. วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2545).
เสาวนีย์ อัศวโรจน์. ... อนุญาโตตุลาการ พ.. 2545: ทางแก้ใหม่ของการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย?. วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2545).
หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล. ทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งแยกขอบเขตของกฎหมาย :ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2533).
อมร จันทรสมบูรณ์. นักนิติศาสตร์หลงทางหรือ www.pub-law.net 3 กันยายน 2544.