บรรณานุกรม กฎหมายมหาชนอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ / ไทย / หนังสือ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หลักการตีความกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา , 2541.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2544.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา , 2540.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา , 2543.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายมหาชน: ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2475 การปฏิวัติสยาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.
ชูชาติ อัศวโรจน์. การพัฒนากฎหมายศุลกากรให้สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2552.
ไชยวัฒน์ บุนนาค. อนุญาโตตุลาการ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท ทรัพย์สุรีย์ จำกัด, 2554.
ดำริห์ บูรณะนนท์. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549.
ดิเรก ควรสมาคม. กฎหมายมหาชน: แนวประยุกต์. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.
เบนจามิน เอ.บัทสัน. อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.
ปรีดี พนมยงค์. ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
มรกต เจวจินดา. ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์กับการเมืองไทย พ..2475-2526. กรุงเทพฯ: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วย ความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.. 2542 “กฎหมายฮั้ว”. กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2544.
รังสรรค์ ธนพรพันธุ์ . เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540 เล่ม 2 กรุงเทพฯ: มติชน , 2546.
รังสรรค์ ธนพรพันธุ์ . เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540 เล่ม 1 กรุงเทพฯ: มติชน , 2546.
วรรณชัย บุญบำรุง. หลักและทฤษฎีของอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
วิชัย มากวัฒนสุข. E-customs กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2551.
สมยศ เชื้อไทย. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น: หลักกฎหมาย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.
อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2547.